منتظرم

من همچنان منتظرم و منتظری دیگر....
این اتاق را برای انتظار ساخته اند! و منتظر ماندن. هر آنکه در آن است منتظر است و هنگام خروج خدا کند که ارزش انتظارش در دستش باشد.
اینجا مثل دنیاست، همه می آیند و میروند. همه منتظرند.
منتظر ِ یک پدیده....
انتظار از سر بیکاری نیست!
هر چند آدمی در انتظارش بیکار باشد!!
انتظار آداب میخواهد
هر چند که منتظر ادبی را نباموخته باشد
انتظار ... نگاه میخواهد.
هر چند که منتظر چشمی برای دیدن دنیا نداشته باشد.
انتظار احساس میخواهد
کاش منتظران همه احساس مهر و مهرورزی داشته باشند
آنگاه انتظار شیرین است.


16/11/81 -- نوشته شده توسط منتظری در اتاق ِ انتظار!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
پندار

سلام!اينجا تهران است٬صدای پندار! از روی پلی که بگذری برای خوب بودن نشاط تقسيم می کنند.اگر به تو دادند کمی از آن را به من می دهی؟برايت به جايش٬صورتی کمرنگ می فرستم.همراه با کمی ترشی برای چاشنی اش.خداپناهت.